top of page

KBT, mindfulness, självmedkänsla och ACT

Kognitiv beteendeterapi KBT är en vetenskapligt beprövad psykologisk behandling med starkt forskningsstöd för ett stort antal problemområden. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu. Metoden har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med betoning på ett samarbete mellan behandlare och patient, där behandlaren har en aktiv roll, och på en bra behandlingsallians.  KBT har en pedagogisk inriktning och är lätt att förstå både teoretiskt och praktiskt. Förändring av metoden sker i takt med nya forskningsrön. Läs mer om KBT på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida www.kbt.se

Mindfulness kan användas för att få en ökad kontakt med oss själva, för att lära känna hur vi tänker, känner och reagerar. Vi kan också använda mindfulness för att bli mer medvetna om- och påverka våra beteenden. Mindfulness innebär att vara medvetet närvarande och beskrivs som ett tillstånd då vi avsiktligt och icke-värderande har vår uppmärksamhet riktad mot nuet. Att ha en acceptans för våra upplevelser utan att värdera dem, minskar behovet av att kontrollera eller ändra på dem.  Med mindfulnessträning kan vi öka vår förmåga att observera våra tankar, känslor och kroppsförnimmelser, genom självobservation kan vi lättare ändra vårt perspektiv från att identifiera oss med innehållet i ex. våra tankar till att vi har tankar med visst innehåll. Övningar som syftar till mindfulnessrelaterade färdigheter kan även användas utan att utöva meditation för att bli medveten om vanemässiga automatiska mönster vilket gör att vi får möjlighet att agera på ett mer ändamålsenligt sätt. 

 

Självmedkänsla är en färdighet som går att träna upp och använda i situationer då vi utsätts för stress eller då vi inte mår bra.

Mindfulnesskomponenten är grundläggande; det behöver finnas en medvetenhet om svåra tankar och känslor där självmedkänsla innebär att vi möter dessa med värme, vänlighet och förståelse. En tredje komponent som definierar begreppet självmedkänsla är allmänmänsklighet. Vi behöver påminna oss om att alla har det svårt och mår dåligt ibland för att minska känslan av isolering och för att ha medkänsla med andra som minskar vår självcentrering och får oss att må bra.

Även inom ACT (acceptance and comittment therapy) är mindfulnesskomponenten viktig. ACT är en forskningsbaserad beteendeterapi och utveckling av kognitiv beteendeterapi KBT.  Inom ACT ingår också en existentiell komponent som innebär att vi klargör vad som är viktigt och meningsfullt för oss vilket ger vägledning i hur vi väljer att agera i våra liv. ACT-terapi syftar till att hitta förhållningssätt till tankar och känslor så att vi kan skapa ett rikt och meningsfullt liv och samtidigt har en acceptans för svåra saker som en oundviklig del av vad det innebär att vara människa. Målet är att nå en psykologisk flexibilitet som innebär förmågan att kunna leva i nuet och agera i enlighet med de värden som är viktiga för oss.

kroppsmedveten nu

© Sanna Lundström

bottom of page